Kollektivtrafik

Kollektivtrafik med buss, i form av linjelagd och anropsstyrd trafik,  spelar en stor roll i resenärernas vardagsliv och bidrar till ett hållbart samhälle. Den svenska och nordiska marknaden för kollektivtrafik ligger i framkant inom många områden med ett stort fokus på hållbarhet och digitalisering, drivet av målsättningar om ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Marknaden omfattar ca 23 miljarder kronor (Trafikanalys, 2018) och är nästan uteslutande en offentligt subventionerad och upphandlad marknad. Starka trender inom den upphandlade kollektivtrafiken är krav på förnybara drivmedel så som el, biogas och biodiesel samt utvecklade affärsmodeller för att sätta resenären i fokus.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna väljer, med några få undantagsfall, att upphandla trafiken av privata trafikoperatörer. Marknaden präglas av konsolidering med ett fåtal större trafikoperatörer och samverkansbolag . I takt med att upphandlingarna blir mer komplicerade blir det svårt för mindre operatörer att lämna anbud och leva upp till kraven.

Utöver kollektivtrafiken finns övriga samhällsbetalda resor, så som skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Sverige är ett glest befolkat land och skolskjuts och andra transporter är därför nödvändiga för många elever och att invånarna kan bosätta sig där de önskar. Kommunerna ansvarar för trafiken och väljer att bedriva den i egen regi, genom egen upphandling eller genom att regionen ansvarar för upphandling. Marknaden präglas av små, medelstora och stora trafikoperatörer som konkurrerar om trafiken genom upphandlingsförfarandet.