Hållbarhet

Genom att människor reser tillsammans med oss istället för med bil bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. För att fler ska välja att resa med oss är vi med och förbättrar och utvecklar kollektivtrafiken, alltid med engagemang och med omtanke om vår omgivning.

Genom att erbjuda service och reparationer av fordon är vi med och bidrar till att fordonen på vägarna är trafiksäkra, uppfyller gällande miljökrav, får en bra driftsekonomi och lång livslängd. Våra tvätthallar är rustade för att klara gällande miljökrav och vid nyinvesteringar söker vi efter hållbara lösningar utöver lagkrav som till exempel regnvattenåtervinning.

För oss är en säker arbetsmiljö, att ge varje medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential, att minimera miljöpåverkan och att göra affärer med hög etik viktiga grundförutsättningar i verksamhetens långsiktiga hållbarhetsarbete.

Detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa om i vår hållbarhetsredovisning.

Miljöansvar

Att få fler att åka kollektivt, att öka andelen helt förnybara drivmedel och samtidigt minska den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen är de mest centrala delarna i arbetet att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Vi arbetar strategiskt med att utveckla befintliga trafikavtal och att kunna erbjuda de mest attraktiva anbuden vid upphandling av nya trafikavtal.

Våra verkstäder har fokus på att förbättra sin miljöprestanda genom att effektivisera energianvändningen, minimera utsläpp från fordonstvättar samt optimera hanteringen av kemiska produkter.

Miljöpolicy

Kretsloppstänkande, långsiktighet och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i hela vår verksamhet.

Vår grundsyn är

·         att företaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle

·         att vår verksamhet genomsyras av engagemang och omtanke om vår omgivning

Vi uppnår detta genom att

·         utveckla våra medarbetares miljökompetens

·         ständigt förbättra våra arbetssätt

·         uppfylla kundkrav, lagar och andra bindande krav

·         ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer vid inköp

·         genomföra åtgärder för effektivare användning av drivmedel och övrig energi

·         minska verksamhetens klimatpåverkan och utsläpp

Socialt ansvar

Vi respekterar och följer de internationella konventioner och nationella lagstiftningar som vi omfattas av och stödjer oss på FN:s Global Compact´s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vi arbetar systematiskt för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö som ger varje medarbetare möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Ekonomiskt ansvar

Den ekonomiska aspekten i vårt hållbarhetsarbete är att nyttja våra resurser på effektivast möjliga sätt där de gör störst nytta. Långsiktighet, livscykelperspektiv och kretsloppstänkande är nyckelbegrepp också när det kommer till den ekonomiska aspekten i verksamheten. Vi känner ett stort ansvar utifrån flera perspektiv när det gäller verksamhetens ekonomi, ett ansvar mot ägare, medarbetare och affärspartners men också mot samhället eftersom en stor del av verksamheten är offentligt finansierad.